Pomoc > Regulamin
Pomoc
Jak odebrać fax?
Jak wysłać fax?
Masowa wysyłka faksów
Kreator PDF
Zapytaj
Regulamin
FAQ

Gwarancja SLA

GWARANCJA SLA

§1
Definicje
 1. Awaria - sytuacja, w której przez kolejnych 30 minut występuje brak możliwości korzystania z Usług z winy Operatora.
 2. Chwila Wystąpienia Awarii - moment, w którym Operator zostanie powiadomiony w trybie §8 o zaistnieniu Awarii.
 3. Chwila Usunięcia Awarii - moment, w którym przywrócone zostanie prawidłowe działanie Usług w sieci Operatora.
 4. Limit Czasu Awarii - wyrażony w minutach, sumaryczny czas trwania danego typu Awarii dopuszczalny w okresie jednego roku kalendarzowego, zależny od poziomu SLA.
 5. Długość Czasu Awarii - wyrażony w minutach sumaryczny czas trwania danego typu Awarii w okresie jednego okresu abonamentowego.
 6. SLA – Service Level Agreement, Gwarancja Jakości Świadczonych Usług.

§2
Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za Awarie.
 2. Operator ponosi odpowiedzialność za Awarie wyłącznie w stosunku do Abonenta.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za Awarie spowodowane działaniem siły wyższej.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za Awarie będące wynikiem celowego działania lub zaniechania osób pozostających poza kontrolą Operatora, pod warunkiem, iż podjął on wszelkie racjonalne i uzasadnione ekonomicznie czynności w celu zabezpieczenia się przed skutkami takich działań lub zaniechań.
 5. Operator nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu systemu spowodowane:
  1. awarią sieci internetowej poza węzłem Operatora,
  2. konserwacją lub zamianą urządzeń,
  3. sytuacją awaryjną zagrażającą ciągłości świadczenia Usług.
 6. Pozostała odpowiedzialność Operatora określona jest w § 4 Regulaminu.

§3
Wysokość Rekompensaty

 1. W przypadku wystąpienia Awarii, Abonent uprawniony jest do otrzymania rekompensaty.
 2. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej Abonent uprawniony jest do I Poziomu SLA.
 3. Rekompensata będzie dokonywana na zakończenie każdego kolejnego okresu abonamentowego.
 4. Wysokość Rekompensaty wylicza się wg następującej formuły:
  1. I Poziom SLA: za każdy rozpoczęty dzień Awarii 1/365 Opłaty Abonamentowej za daną Usługę. Zniżka Opłaty Abonamentowj przysługuje gdy łączny uznany przez Operatora czas Awarii (przerw w funkcjonowaniu Usługi) przekracza 2 % Okresu Abonamentowego.
  2. II Poziom SLA: za każdy rozpoczęty dzień Awarii 1/12 Opłaty Abonamentowej za daną Usługę. Zniżka Opłaty Abonamentowj przysługuje gdy łączny uznany przez Operatora czas Awarii (przerw w funkcjonowaniu Usługi) przekracza 2 % Okresu Abonamentowego.
  3. III Poziom SLA: za każdy rozpoczęty dzień Awarii 1/365 Opłaty Abonamentowej za daną Usługę. Zniżka Opłaty Abonamentowj przysługuje gdy łączny uznany przez Operatora czas Awarii (przerw w funkcjonowaniu Usługi) przekracza 1 % Okresu Abonamentowego.
 5. Na podstawie §4 Regulaminu wysokość Rekompensaty nie może przekroczyć kwotowo Opłaty Abonamentowej za dany Okres Rozliczeniowy.
 6. Abonent oświadcza, iż z tytułu naruszenia Gwarancji SLA nie będzie dochodził od Operatora żadnych dodatkowych odszkodowań i kar poza Rekompensatą.
Logowanie Zaloguj

Zaufali nam