Pomoc > Regulamin
Pomoc
Jak odebrać fax?
Jak wysłać fax?
Masowa wysyłka faksów
Kreator PDF
Zapytaj
Regulamin
FAQ

Regulamin

MultiFax

REGULAMIN USŁUGI MULTIFAX

§1
Definicje
 1. Aktywacja - proces poprzedzający rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Hardnet obejmujący:
  1. rejestrację według jednego z poniższych sposobów:
   - elektroniczny: przez stronę www.multifax.pl/rejestrator,
   - tradycyjny: wysłanie na adres Hardnet podpisanego przez Użytkownika Zlecenia Usługi,
  2. akceptację Regulaminu Usługi według jednego z poniższych sposobów:
   - elektroniczny: przez stronę www.multifax.pl/rejestrator,
   - tradycyjny: wysłanie na adres Hardnet podpisanego przez Użytkownika Zlecenia Usługi,
  3. weryfikację przez Hardnet danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji,
  4. uruchomienie Usługi.
 2. Adres – wskazany przez Użytkownika adres lub adresy (nie więcej niż 10) poczty elektronicznej służący do doręczania Pliku Elektronicznego.
 3. Cennik – spis cen i taryf dotyczących Usługi MultiFax zamieszczony na stronie www.multifax.pl.
 4. Dokument – każde oświadczenie w formie pisemnej, niezależnie od treści.
 5. Identyfikator – login i hasło nadawany Użytkownikowi przez Hardnet umożliwiający dostęp do Platformy.
 6. Konto Użytkownika – indywidualny adres poczty elektronicznej nadawany Użytkownikowi przez Hardnet.
 7. Numer Telefoniczny Użytkownika - numer wskazany Użytkownikowi przez Hardnet z puli numerów MultiFax, ustalony w planie numeracji krajowej, w którym część ciągu cyfr zawiera wskaźnik obszaru geograficznego, wykorzystywany do przetwarzania Dokumentów na Plik Elektroniczny.
 8. Opłata Aktywacyjna – kwota uiszczona przez Użytkownika przy zakupie Usługi.
 9. Usługa – Usługa MultiFax.
 10. Usługa MultiFax – Elektroniczna Konwersja Dokumentów – przetwarzanie Dokumentów nadanych na Numer Telefoniczny Użytkownika do postaci Pliku Elektronicznego i doręczanie Pliku pocztą elektroniczną na Adres oraz Konto Użytkownika do odbioru Dokumentów oraz możliwość przetwarzania Dokumentów z Pliku Elektronicznego i nadawanie ich na numer telefoniczny wskazany przez Użytkownika w publicznej sieci telefonicznej wraz z Kontem Użytkownika służącym do odbioru i nadawania Dokumentów. Usługa świadczona jest przez Hardnet na rzecz Użytkownika, na podstawie Ramowego Regulaminu, Umowy, Regulaminu Usługi i Zlecenia Usługi.


§2
Świadczenie Usługi i Opłaty

 1. Hardnet będzie świadczyć usługę niezwłocznie po Aktywacji.
 2. Użytkownik dokonując aktywacji udziela Zlecenia świadczenia Usługi na czas nieokreślony.
 3. Każda ze stron może rozwiązać Zlecenie Usługi za trzydziestodniowym wypowiedzeniem dokonanym na piśmie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. W przypadku Usługi MultiFax Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat w wysokości określonej w Cenniku.
 5. Płatności dokonywane będą na podstawie Faktury VAT wysłanej do Użytkownika na adres wskazany podczas Aktywacji.
 6. Termin płatności faktury będzie nie krótszy niż siedem dni.
 7. Za dotrzymanie terminu określonego w ust.9 uznaje się datę wpływu kwoty na konto Hardnet.
 8. Po wykorzystaniu Opłaty Aktywacyjnej Usługi MultiFax świadczenie Usługi przedłużane jest automatycznie na okres kolejnych dwunastu miesięcy zgodnie z §2.2, chyba że co najmniej na 30 dni przed wykorzystaniem Opłaty Aktywacyjnej Usługi MultiFax Użytkownik wypowie Zlecenie Usługi w trybie §2.3 lub wskaże inną taryfę z aktualnego Cennika wysyłając maila na adres admin@multifax.pl.
 9. W przypadku wypowiedzenia Zlecenia Usługi przed wykorzystaniem całej Opłaty Aktywacyjnej nie wykorzystana część Opłaty Aktywacyjnej zaliczona zostanie przez Hardnet na poczet dezaktywacji Usługi.
 10. Dysponentem Konta Użytkownika jest Hardnet, co oznacza, że po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Zlecenia Usługi Użytkownik nie będzie rościł żadnych pretensji do tego Konta. Jednocześnie Użytkownik godzi się, aby Dokumenty znajdujące się na tym Koncie w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia Zlecenia Usługi ulegały nieodwracalnemu skasowaniu.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 28.03.2007 roku.


Gwarancja SLA

GWARANCJA SLA

§1
Definicje
 1. Awaria - sytuacja, w której przez kolejnych 30 minut występuje brak możliwości korzystania z Usług z winy Operatora.
 2. Chwila Wystąpienia Awarii - moment, w którym Operator zostanie powiadomiony w trybie §8 o zaistnieniu Awarii.
 3. Chwila Usunięcia Awarii - moment, w którym przywrócone zostanie prawidłowe działanie Usług w sieci Operatora.
 4. Limit Czasu Awarii - wyrażony w minutach, sumaryczny czas trwania danego typu Awarii dopuszczalny w okresie jednego roku kalendarzowego, zależny od poziomu SLA.
 5. Długość Czasu Awarii - wyrażony w minutach sumaryczny czas trwania danego typu Awarii w okresie jednego okresu abonamentowego.
 6. SLA – Service Level Agreement, Gwarancja Jakości Świadczonych Usług.

§2
Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za Awarie.
 2. Operator ponosi odpowiedzialność za Awarie wyłącznie w stosunku do Abonenta.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za Awarie spowodowane działaniem siły wyższej.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za Awarie będące wynikiem celowego działania lub zaniechania osób pozostających poza kontrolą Operatora, pod warunkiem, iż podjął on wszelkie racjonalne i uzasadnione ekonomicznie czynności w celu zabezpieczenia się przed skutkami takich działań lub zaniechań.
 5. Operator nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu systemu spowodowane:
  1. awarią sieci internetowej poza węzłem Operatora,
  2. konserwacją lub zamianą urządzeń,
  3. sytuacją awaryjną zagrażającą ciągłości świadczenia Usług.
 6. Pozostała odpowiedzialność Operatora określona jest w § 4 Regulaminu.

§3
Wysokość Rekompensaty

 1. W przypadku wystąpienia Awarii, Abonent uprawniony jest do otrzymania rekompensaty.
 2. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej Abonent uprawniony jest do I Poziomu SLA.
 3. Rekompensata będzie dokonywana na zakończenie każdego kolejnego okresu abonamentowego.
 4. Wysokość Rekompensaty wylicza się wg następującej formuły:
  1. I Poziom SLA: za każdy rozpoczęty dzień Awarii 1/365 Opłaty Abonamentowej za daną Usługę. Zniżka Opłaty Abonamentowj przysługuje gdy łączny uznany przez Operatora czas Awarii (przerw w funkcjonowaniu Usługi) przekracza 2 % Okresu Abonamentowego.
  2. II Poziom SLA: za każdy rozpoczęty dzień Awarii 1/12 Opłaty Abonamentowej za daną Usługę. Zniżka Opłaty Abonamentowj przysługuje gdy łączny uznany przez Operatora czas Awarii (przerw w funkcjonowaniu Usługi) przekracza 2 % Okresu Abonamentowego.
  3. III Poziom SLA: za każdy rozpoczęty dzień Awarii 1/365 Opłaty Abonamentowej za daną Usługę. Zniżka Opłaty Abonamentowj przysługuje gdy łączny uznany przez Operatora czas Awarii (przerw w funkcjonowaniu Usługi) przekracza 1 % Okresu Abonamentowego.
 5. Na podstawie §4 Regulaminu wysokość Rekompensaty nie może przekroczyć kwotowo Opłaty Abonamentowej za dany Okres Rozliczeniowy.
 6. Abonent oświadcza, iż z tytułu naruszenia Gwarancji SLA nie będzie dochodził od Operatora żadnych dodatkowych odszkodowań i kar poza Rekompensatą.


Logowanie Zaloguj

Zaufali nam